ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα πολλαπλά οφέλη για τους συμβεβλημένους παραγωγούς είναι μεταξύ άλλων:

  • Εξασφάλιση εγγυημένου εισοδήματος, με προκαθορισμένες τιμές για την εκάστοτε καλλιεργητική περίοδο, μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας
  • Έγκαιρη πληρωμή
  • Η κοπή και μεταφορά της πρώτης ύλης αναλαμβάνεται από την εταιρία χωρίς έγνοια για τον παραγωγό
  • Συλλογή της μηδικής με ελάχιστη εξάρτηση από κλιματικούς παράγοντες
  • Μείωση των απωλειών από την ξήρανση της μηδικής στον αγρό, που συνεπάγεται και μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση
  • Επιστημονική στήριξη των παραγωγών με στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της καλλιέργειας
  • Δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού για τους παραγωγούς, με ελαχιστοποίηση του οικονομικού κινδύνου
TOP